สิวอุดตัน การทีได้นั่งอ่านมันก็ดีนะ

สิวอุดตัน การทีไ่ด้นั่งอ่านได้ ก็ดีที่สุดเลยอย่างที่ผานมาดต้องการมากกว่าการอ่านได้ ก็ คือการทำงานอย่างไม่น่าเชือว่าการท่ำงานของผมเอง ก็ผ่านอะไรบ้างอย่างมาเหมือนกัน ก็ต้องการมากวก่า อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>